"Inflacja CPI obniży się w krótkim horyzoncie projekcji, od II kw. 2010 r. do II kw. 2011 r. kształtując się poniżej celu inflacyjnego NBP. W długim horyzoncie projekcji, w ślad za ożywieniem na rynku pracy i osłabieniem kursu złotego, inflacja wzrośnie, przekraczając górną granicę odchyleń od celu w II kw. 2012 r." - głosi dokument.

Przy założeniu braku zmian stopy referencyjnej banku centralnego, prawdopodobieństwo ukształtowania się średniorocznej inflacji w przedziale (1,5-3,5%) spada z około 66% w 2010 r. i 2011 r. do 37% w ostatnim roku projekcji, podano także.

Inflacja konsumencka wyniosła w styczniu 3,6% r/r wobec 3,5% w grudniu.

W "Raporcie" podkreślono, że istotna korekta cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych oraz aprecjacja kursu złotego, które dokonały się w 2009 r., wpływać będą z opóźnieniem na dostosowania cen na rynku krajowym. W konsekwencji w krótkim horyzoncie projekcji inflacja cen energii oraz cen żywności na rynku krajowym obniży się.

"W kolejnych latach, wraz z osłabieniem kursu złotego i wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych, tendencja ta ulegnie odwróceniu i ceny żywności oraz energii zaczną ponownie rosnąć" - czytamy w dokumencie.

Według centralnej ścieżki projekcji, ceny żywności spadną w tym roku o 1,3%, w 2011 roku wzrosną o 0,7%, zaś w 2012 roku ponownie wzrosną o 3,4%. W ub. roku wzrost cen żywności wyniósł w tym ujęciu 4,1%.

Według tych założeń, ceny nośników energii zwiększą się w tym roku o 3,3%, by w latach 2011-2012 ukształtować się odpowiednio na poziomach: 2,5% i 5,4%. W ub. roku ich wzrost wyniósł 5,3%, podał NBP.

"W IV kw. 2009 r. inflacja bazowa ukształtowała się na poziomie 2,7% r/r. W wyniku spadku presji kosztowej, związanej z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy, inflacja bazowa obniży się nieznacznie, osiągając poziom 2,6% w połowie 2010 r. Wyższy poziom kursu i przyspieszenie dynamiki cen importu w II poł. 2010 r. zahamuje jednak jej dalszy spadek i wraz z ponownym wzrostem jednostkowych kosztów pracy (poza rolnictwem), wpłynie na podniesienie jej poziomu w kolejnych latach" - podano w "Raporcie".

Według centralnej ścieżki projekcji, wskaźnik cen inflacji bazowej po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 2,7% r/r w 2010 roku, 3,0% w 2011 roku i 3,2% w kolejnym roku wobec ubiegłorocznego poziomu 2,7%.

"Głównym ryzykiem w kierunku wyższej inflacji jest szybszy wzrost cen żywności i energii wynikający z działań regulacyjnych, w tym działań Unii Europejskiej, oraz wyższych cen surowców energetycznych na rynkach światowych" - czytamy dalej w dokumencie.

Natomiast możliwość ukształtowania się inflacji poniżej ścieżki centralnej wiąże się, zdaniem analityków NBP, z realizacją scenariusza silniejszego kursu walutowego, co wynikałoby z lepszego postrzegania przez inwestorów polskiej waluty.