Oczekiwanym efektem jest osiągnięcie lepszych niż dotychczas efektów rynkowych, czyli zwiększenie podaży produktów ekologicznych. W opinii BCC, projekt rozporządzenia jest korzystny i pozytywnie wpłynie na polskie rolnictwo oraz konsumentów.

Szczegółowe, nowe zapisy zaproponowane w nowelizacji rozporządzenia w istotny sposób ułatwiają monitorowanie struktury dotowanych upraw ekologicznych oraz wykorzystania niektórych rodzajów tych upraw dla potrzeb utrzymywania obsady własnych zwierząt hodowlanych. Powinny zatem przełożyć się na zwiększenie rynkowych efektów udzielonego dofinansowania.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań będzie sprzyjało również podejmowaniu zobowiązań przez nowych beneficjentów oraz późniejszej ich realizacji.