Połączenie 3 inspekcji - weterynaryjnej, ochrony roślin i jakości handlowej czy szkolenia osób stosujących środki ochrony roślin - m.in. takie zagadnienia przewidują proponowane przez resort rolnictwa ustawy na 2011 r. Ministerstwo przygotowało 7 projektów.

Najważniejszy z nich to projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Zakłada on połączenie trzech inspekcji nadzorowanych przez ministra rolnictwa. Są to: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Utworzenie jednego organu ma zmniejszyć koszty administracyjne kontrolowania jakości żywności "od pola do stołu" .

"Chcemy, by Rada Ministrów przyjęła ten projekt w pierwszej połowie roku z nadzieją na jej uchwalenie przez Sejm, tak by nowe przepisy mogły wejść w życie od 1 stycznia 2012 r." - poinformował PAP minister rolnictwa Marek Sawicki.

Resort chce przekazać w przyszłym roku pod obrady Rady Ministrów ponadto dwa projekty nowelizacji oraz dwa projekty nowych ustaw, które zostały przeniesione z tegorocznego planu legislacyjnego rządu.

Ministerstwo planuje zmienić przepisy dotyczące nawozów i nawożenia, wprowadzając do ustawy m.in. wymogi dotyczące budowy biogazowni rolniczych. Do ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich chce natomiast wprowadzić nowe przepisy dotyczące realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wśród nowych proponowanych przez ministerstwo ustaw znalazła się ustawa o nasiennictwie. Uwzględniając nowe unijne przepisy, ma ona m.in. regulować zgłoszenia i rejestracje odmian roślin. Kolejna ustawa - o środkach ochrony roślin - ma częściowo zastąpić dotychczasowe przepisy z 2003 r. Mają się w niej znaleźć regulacje dotyczące szkoleń osób stosujących środki ochrony roślin, lotniczych zabiegów agrotechnicznych czy stosowania sprzętu do ochrony roślin.

Ministerstwo rolnictwa zapowiada, że przedstawi rządowi ponadto projekt nowelizacji ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. Poszerzy ona katalog gatunków roślin uprawnych, wobec których rolnicy mogliby stosować tzw. odstępstwo rolne. Jest to prawo, które pozwala rolnikom m.in. na wysiewanie ziarna niekwalifikowanego, uzyskanego w swoim gospodarstwie ze zbioru roślin chronionych.

Resort zaproponował także prace nad projektem ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Konieczność stworzenia nowych przepisów wynika z wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który zakwestionował publikowanie nazwisk osób fizycznych będących beneficjentami dopłat bezpośrednich. Według Trybunału takie publikacje pozwalają na identyfikację konkretnej osoby, co narusza jej prawo do ochrony danych osobowych. Nowe przepisy natomiast zakładają upublicznienie danych osób prawnych, które otrzymały dopłaty.