Posłowie PO: wiceprzewodnicząca komisji rolnictwa i rozwoju wsi Dorota Niedziela oraz członek tej komisji Kazimierz Plocke przedstawili w środę założenia projektu nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który - jak przekonywali - "ułatwia i umożliwia łatwiejszy i szybszy dostęp do ziemi rolnej".

"Uważamy, że dotychczasowe przepisy ograniczające możliwość obrotu gruntami rolnymi są niewłaściwe, są ograniczające, jeżeli chodzi o inwestycje i także planowanie produkcji rolniczej" - podkreślił Plocke.

Od 2016 roku nabywcą ziemi rolnej w Polsce może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, posiada kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa. Zgodnie z ustawą nabywać ziemię rolną mogą też Kościoły i związki wyznaniowe.

Celem przyjętych w marcu 2016 roku zmian, które wzbudziły kontrowersje, było wprowadzenie regulacji chroniących polską ziemię przed ewentualnym wykupem. 1 maja 2016 r. upływał bowiem obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Plocke poinformował, że projekt, który jego klub złożył w Sejmie, zakłada, iż "każdy polski obywatel będzie mógł kupić" do 5 ha ziemi rolnej. Projekt zakłada też, że osoba, która nabyła ziemię zobowiąże się do prowadzenia osobiście gospodarstwa rolnego przez co najmniej 5 lat.

Poseł zapewnił, że PO opowiada się za ochroną polskiej ziemi przed jej nadmiernym wykupem przez cudzoziemców.

Podczas konferencji Niedziela oceniła, że ustawa autorstwa PiS z 2016 r. spowodowała, że ceny ziemi wzrosły o 20 proc. Ponadto - jak mówiła posłanka powołując się na dane z MSWiA - "prawie dwukrotnie wzrosła sprzedaż ziemi" cudzoziemcom.

Projekt nowelizacji autorstwa PO zakłada również zmianę definicji rolnika indywidualnego. Byłaby nim osoba fizyczna będąca "właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego".

Obowiązująca ustawa stanowi, że rolnik indywidualny musi ponadto zamieszkiwać od co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Nowela zakłada też, że za nieruchomość rolną nie byłyby już uznane nieruchomości, które "na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostały przeznaczone na cele pozarolnicze".