- Jakie znaczenie dla strategii województwa ma rozwój innowacyjności, tak eksponowany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)? I jak ocenia pan szanse Podlasia w doganianiu uciekającego świata nowych technologii?

- Sfera gospodarcza, rozwój konkurencyjnej gospodarki naszego regionu odgrywa kluczową rolę w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Wyznaczono w niej trzy cele strategiczne - i choć tylko pierwszy z nich ma w nazwie słowo "gospodarka", to tak naprawdę wszystkie one "pracują" na gospodarczy rozwój regionu.

W strukturze gospodarczej woj. podlaskiego dużą rolę odgrywa rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy i sektor metalowo-maszynowy. Problemem są jednak niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową, co przekłada się również na niezbyt wysoką innowacyjność w przedsiębiorstwach. Na szczęście mamy w regionie branże wiodące, w których z kolei poziom innowacyjności nie tylko przewyższa konkurencję krajową, a wręcz międzynarodową.

W naszej strategii, tak jak w SOR, kładziemy nacisk na koncepcję inteligentnych specjalizacji. Możemy łączyć tradycje gospodarcze regionu z najnowszą wiedzą i technologiami - tak, jak już się dzieje np. w sektorze rolno-spożywczym, a nawet w samym rolnictwie. Coraz częściej wykorzystujemy robotykę dedykowaną tej gałęzi przemysłu, a produkowaną przez naszą podlaską branżę metalowo-maszynową, w szczególności zaś przez firmy wytwarzające roboty dla rolnictwa.

Nie można też zaniedbywać nowych sektorów gospodarczych, w których region także może znaleźć szanse. Przykład? Choćby przemysł szkutniczy, coraz mocniej i szerzej rozwijający się w Podlaskiem. Przedstawicieli tego sektora w tym roku uhonorowano tytułem Ambasadora Gospodarki podczas gali Podlaskiej Marki, konkursu promującego najlepsze marki i branże w regionie.

- Podlasie ma warunki do rozwoju klastrów, w których ideę wpisana jest innowacyjność. W jakich dziedzinach współpraca biznesu ma szczególny sens z punktu widzenia Polski Wschodniej?

- Faktycznie, możemy się pochwalić prężnymi klastrami. Dwa z nich - Klaster Obróbki Metali oraz Wschodni Klaster Budowlany - mają status Krajowych Klastrów Kluczowych. To klastry zrzeszające podmioty z naszych regionalnych specjalizacji. Generalnie zresztą: najlepiej działają klastry w obszarach, w których region się specjalizuje i osiągnął już pewną przewagę konkurencyjną - jak przemysł metalowo-maszynowy w woj. podlaskim czy branża lotnicza na Podkarpaciu.

Ważnym aspektem rozwoju klastrów pozostaje nie tylko nawiązywanie współpracy między przedsiębiorstwami, ale też budowa współdziałania z sektorem nauki. Silne uczelnie współpracujące z biznesem mogą przynieść efekt synergii i znacząco wpływać na wzrost innowacyjności gospodarki.

- Abstrahując od przyczyn "poślizgu" w wykorzystywaniu środków UE: czy teraz nastąpi przyspieszenie w ich wydatkowaniu? Przecież zdecydowanie wpływają one na postęp biznesowy i cywilizacyjny...

- Pierwsze dwa lata realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego nie należały do łatwych: kończył się poprzedni program, a w tym samym czasie uruchamialiśmy nowy. Inny system wdrażania czy kryteria wyboru projektów okazały się problemem dla wielu wnioskodawców, którzy, wbrew naszym oczekiwaniom, nie zasypali nas lawiną projektów.

Na szczęście sytuacja się zmieniła. Obecnie niemal każde posiedzenie zarządu województwa podlaskiego kończy się zatwierdzeniem listy projektów wybranych do dofinansowania. Poziom realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego rośnie. Cały czas podpisujemy umowy z beneficjentami, ale też ogłaszamy nowe konkursy i wspieramy projekty pozakonkursowe.

- Rozwój przedsiębiorczości to hasło od lat wpisywane w strategie rządów i samorządów. Jakimi narzędziami wsparcia biznesu rozporządza podlaski samorząd? I jak je wykorzystuje?

- Główne obszary naszych działań to wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzrost innowacyjności podlaskich przedsiębiorstw, wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców i kapitału społecznego - jako katalizatora procesów rozwojowych, wzmacnianie aktywności naszych przedsiębiorstw na rynku ponadregionalnym, a co za tym idzie - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Na te przedsięwzięcia przeznaczamy olbrzymie środki z RPOWP. Głównym narzędziem jest Oś Priorytetowa I, w której na "Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu" zarezerwowano blisko 250 mln euro! To największe środki w całym programie regionalnym.

Pomoc w tym przypadku koncentruje się na dofinansowaniu inwestycji, szczególnie w sektorze produkcyjnym - tych przekładających się na wzrost sprzedaży eksportowej. Mamy też do dyspozycji fundusze na prace badawczo-rozwojowe, bo tam z pewnością należy szukać najwyższego poziomu innowacyjności. Środki na wsparcie biznesu to jednak także pieniądze przeznaczane na infrastrukturę transportową czy też działania "miękkie" dotyczące rozwoju kadr, wspierania przedsiębiorczości, jak np. zachęcanie do zakładania działalności gospodarczej, ale też rozwój szkolnictwa zawodowego.

- Jak się do tego ma przyciąganie do regionu nowych inwestycji? Coś dla eksporterów?

- Ważnym obszarem wsparcia przedsiębiorczości i przedsiębiorców przez samorząd województwa jest powiększanie skali nowych inwestycji i eksportu. Działania te są prowadzone przez Podlaskie Centrum Obsługi Inwestorów (COI), funkcjonujące w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Centrum na bieżąco aktualizuje bazę terenów inwestycyjnych - stanowi swoisty łącznik między wydziałami polskich ambasad, zajmującymi się promocją gospodarczą i lokalnymi przedsiębiorcami.

Planujemy dalszy rozwój tej aktywności, czyli zacieśnienie współpracy ze specjalnymi strefami ekonomicznymi, parkami naukowo-technologicznymi, ale też z samorządami. Właśnie na poziomie samorządów miast i gmin chcielibyśmy wypracować jednolite standardy prezentacji obszarów inwestycyjnych, a także udoskonalić sposoby i metody upowszechniania inwestycyjnej oferty.

Środki wydatkowane przez samorząd województwa służące zwiększaniu innowacyjności naszych przedsiębiorstw przełożyły się na znaczący wzrost aktywności podlaskich firm na rynkach międzynarodowych. Mlekovita, Mlekpol, Pronar czy Danwood - to przykłady podlaskich przedsiębiorstw, które stale pojawiają się w rankingach wiodących polskich eksporterów.

Województwo podlaskie, wspólnie z innymi regionami Polski Wschodniej, stanowi swego rodzaju platformę startową dla przedsięwzięć gospodarczych, skierowanych na Wschód (rozumiany tu dużo szerzej niż tylko współpraca z Rosją czy Białorusią). Na wschód od nas leży bowiem wiele państw zainteresowanych rozwijaniem przedsięwzięcia określanego mianem Nowego Jedwabnego Szlaku, w tym wiele krajów azjatyckich.

- A jakie cele stawia pan przed Wschodnim Kongresem Gospodarczym?

- Kongres, współorganizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego, stanowi znakomitą okazję do poszukiwania nowych pomysłów na rozwój gospodarczy, w tym wspierania podlaskich firm.

Uczestniczą w nim najwięksi przedsiębiorcy i czołowi menedżerowie z kraju czy zagranicy, samorządowcy, naukowcy. Szczególną wartością Kongresu stał się udział w sesjach plenarnych i panelach reprezentantów rządu i instytucji centralnych oraz dyplomatów z całego świata. Trzecia edycja WKG, zorganizowana we wrześniu 2016 r., zgromadziła rekordową liczbę 1300 uczestników, co jednoznacznie wskazuje na rosnące znaczenie i renomę tego przedsięwzięcia, zyskującego status forum o zasięgu międzynarodowym. Możemy jednoznacznie potwierdzić, że Wschodni Kongres Gospodarczy wpisuje się znacząco w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce.

Rozmawiała: Katarzyna Walterska

Więcej o sprawach Polski Wschodniej będzie się można dowiedzieć na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku, który zaplanowano na 27-28 września 2017 r. Szczegóły: www.wschodnikongres.eu