Centrum Badania Opinii Społecznej zauważyło, że o ile oceny warunków materialnych gospodarstw domowych są obecnie niemal takie same jak przed rokiem, to o 4 pkt proc. wzrosło poczucie zagrożenia biedą. Obawia się jej dziś 45 proc. respondentów, z czego większość - 36 proc. ogółu - sądzi, że "jakoś sobie poradzi".

55 proc. ankietowanych, opisując sposób gospodarowania pieniędzmi twierdzi, że żyje im się średnio - starcza im na co dzień, ale muszą oszczędzać na poważniejsze zakupy. 30 proc. oceniło, że żyje bardzo biednie lub skromnie, a 15 proc. że dostatnio.

70 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich gospodarstw domowych nie zmienią się, 17 proc. obawia się pogorszenia, a 13 proc. ma nadzieję na poprawę. Grupa przewidujących stabilizację warunków materialnych jest obecnie największa od kwietnia 2010 r. - podkreślił CBOS.

Centrum, w oparciu o wyniki podobnych badań, prowadzonych od 25 lat zauważyło, że patrząc z szerszej perspektywy należy podkreślić, że od kwietnia 1987 r. - pomimo załamania na początku lat 90. i krótkookresowych wahań w innych latach - mamy do czynienia ze stopniowym polepszaniem się ocen warunków materialnych polskich rodzin.

W schyłkowym okresie PRL i w pierwszych latach transformacji aż do 1997 r., warunki materialne gospodarstw domowych częściej były oceniane źle, niż dobrze, odsetki ocen dobrych i złych mniej więcej zrównoważyły się w latach 1997-1998 - podkreślił CBOS. Z danych Centrum wynika, że od stycznia 1999 r. do sierpnia 2006 r. ponownie nastąpiło pogorszenie - więcej osób uważało, że żyje w złych warunkach materialnych niż dobrych, najgorsze były lata 2001-2003, kiedy to zdarzało się, że ocen negatywnych było nawet dwukrotnie więcej niż pozytywnych.

Kolejnym punktem zwrotnym był sierpień 2006 r., kiedy ponownie warunki materialne gospodarstw domowych częściej zaczęły być oceniane pozytywnie niż negatywnie - zauważył CBOS.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 7-13 marca 2013 r. na liczącej 1060 osób reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych mieszkańców Polski.