Zdaniem dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH Elżbiety Adamowicz, należy oczekiwać dalszej poprawy sytuacji w przemyśle przetwórczym, a odwrócenie koniunktury jest trwałe.

- Aktualna poprawa koniunktury wynika z pozytywnego oddziaływania zarówno czynników cyklicznych jak i sezonowych. Najlepiej koniunktura oceniana jest wśród producentów wyrobów z surowców mineralnych oraz produkcji metali. Nieznaczne pogorszenie koniunktury odnotowaliśmy w produkcji urządzeń elektrycznych i mebli - powiedziała w rozmowie z PAP Adamowicz.

- Utrzymują się optymistyczne oczekiwania na najbliższą przyszłość. Należy zatem oczekiwać dalszej poprawy koniunktury w najbliższych miesiącach. Jesteśmy już po najsilniejszym punkcie kryzysu i mamy do czynienia z trwałym odwróceniem koniunktury. Drugiego cyklu kryzysu nie będzie - dodała.

Z badania wynika, że poziom produkcji w marcu zwiększył się o 18 pkt mdm i o 30 pkt rdr. - Wartość salda jest dodatnia, co oznacza, iż odsetek przedsiębiorstw informujących o wzroście produkcji jest większy niż tych, które informują o jej spadku. Wzrost odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W najbliższych miesiącach przedsiębiorstwa przewidują dalszy wzrost produkcji - napisano w komentarzu do badania.
W sektorze prywatnym wartość wskaźnika zwiększyła się w stosunku do wartości z lutego br. o 8,1 pkt i wynosi -0,1 pkt. W sektorze publicznym wskaźnik zwiększył swoją wartość o 7,8 punktu do poziomu 8,5 pkt.

- Zarówno firmy prywatne jak i publiczne informują o wzroście zatrudnienia. (...) Przewidywania przedsiębiorstw na najbliższe miesiące są optymistyczne. Oczekiwany jest dalszy wzrost zatrudnienia, większy w firmach publicznych - napisano.

Opinie przedsiębiorstw o zmianach poziomu cen sprzedawanych przez nie towarów są odmienne. Firmy prywatne informują o niewielkim wzroście poziomu cen, podczas gdy publiczne nie odnotowały ich zmiany. Saldo tego pytania zmniejszyło się o 1 punkt w skali miesiąca. Jest niższe od wartości sprzed roku o 2 pkt. W najbliższych miesiącach przedsiębiorstwa oczekują spadku poziomu cen - dodano.
Z badania wynika, że ogólny portfel zamówień zwiększył się o 15 pkt w ciągu miesiąca oraz o 30 pkt w ciągu roku.

- Wzrost zamówień odnotowano tak w firmach prywatnych jak i publicznych. Przedsiębiorstwa prywatne oczekują dalszego wzrostu zamówień w najbliższych miesiącach, podczas gdy prywatne spodziewają się ich spadku - napisano.
Według badania, przedsiębiorstwa publiczne oczekują dalszego wzrostu poziomu zapasów, podczas gdy prywatne nie przewidują zmian w tej dziedzinie. W obu sektorach przewidywana jest natomiast poprawa sytuacji finansowej w najbliższych miesiącach.