„Model dystrybucji, na który strategicznie postawiła Spółka pozwala zakładać dalsze wzrosty wolumenów i liczbę nowych klientów. Sprzedaż jest oparta na czterech stabilnych kanałach, z których kluczowa dla dalszego rozwoju będzie dystrybucja systemowa, 
tj. dostarczanie usług finansowych do ekosystemach partnerów. Model ten jest oparty na integracjach technologicznych, a kompetencje IT stanowią przewagę konkurencyjną PragmaGO®” – komentuje Wiceprezes Daniel Mączyński.
Potwierdzeniem kompletności rozwiązań technologicznych PragmaGO® jest zawarty 
w sierpniu kontrakt z Allegro SA, którego przedmiotem jest udostępnienie użytkownikom biznesowym usługi faktoringu. Potencjał dużej skali mają też projekty realizowane przez spółkę zależną Brutto Sp. z o.o., która realizuje samodzielnie i niezależnie od PragmGO® budowę sieci dystrybucji.

„Czas lockdownu i spadku obrotów przedsiębiorstw był też okresem próby dla naszych procesów zarządzania ryzykiem portfelowym. Próbę tę przeszliśmy pomyślnie, poziom ryzyka portfela został na niemal niezmienionym poziomie. Niezależnie od tego, przezornie szacując odpisy statystyczne, obniżyliśmy historyczne wskaźniki ściągalności należności w procesie windykacji, co zaowocowało obciążeniem wyniku odpisami na kwotę o 920 tys. zł wyższą niż przy zastosowaniu niekorygowanych wskaźników. Zabezpieczy nas to przed ewentualnym wzrostem odpisów w przyszłości, gdyby ściągalność istotnie okazała się słabsza niż wcześniej notowana” – tłumaczy Prezes Tomasz Boduszek.

Początek trzeciego kwartału 2020 r. także był udany dla Spółki. W lipcu PragmaGO® odnotowała historycznie rekordowe obroty, a na koniec sierpnia portfel wzrósł o ok. 9 mln zł 
w stosunku do stanu z półrocza 2019 r. Ważnym wydarzeniem było także podpisanie aneksu 
z funduszem finansującym projekt Pragma Faktor Sp. z o.o., co potwierdza atrakcyjność hybrydowego modelu finansowania dla obu stron. Rozszerzenie modelu działalności w zakresie finansowania o projekty hybrydowe i serwiserskie jest ważnym elementem rozwoju Spółki. Mają one na celu budowę dźwigni operacyjnej, Struktura organizacyjna i poziom automatyzacji procesów w PragmaGO® pozwalają bez wzrostu zatrudnienia obsłużyć zdecydowanie większe wolumeny i wygenerować wyższe przychody.