Sejm omawiał w środę sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z prac nad pięcioma projektami zmian w ustawach o: PIT, zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, CIT i ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Przedstawiający sprawozdanie komisji poseł Andrzej Orzechowski (PO) poinformował, że projekty mają dość długą historię, bo zostały przedstawione jeszcze w 2008 r. "Wszystkie zmierzają do zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i zwiększenia wolności gospodarczej" - podkreślił.

Posłowie wszystkich klubów zadeklarowali poparcie dla znajdujących się w nich rozwiązań. Ponieważ jednak złożyli poprawki, projektami zajmie się ponownie Komisja Finansów Publicznych.

Zgodnie z propozycjami zawartymi w projekcie dot. PIT, samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla dawnych pracodawców (odpowiadające ich dawnemu zakresowi obowiązków) bez utraty prawa do opodatkowania liniowym 19-proc. PIT-em, pod warunkiem, że usługi te zaczną świadczyć od kolejnego roku podatkowego.

Inne znajdujące się w projekcie rozwiązanie dotyczące PIT przewiduje podniesienie ze 100 zł do 200 zł limitu zwolnienia dla tzw. prezentów o małej wartości. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli wartość gadżetu reklamowego wręczonego np. klientowi przekracza 100 zł, firma musi złożyć deklarację PIT-8C. Według pierwotnego projektu, przygotowanego przez Komisję "Przyjazne Państwo", kwota ta miała wynieść 500 zł. Na tak daleko idącą zmianę nie zgodziło się jednak Ministerstwo Finansów.

Zgodnie ze zmianami zawartymi w projekcie nowelizacji ustawy o PIT i CIT, możliwe ma być też zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów.

Przewidywane są także zmiany dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Chodzi o ulgę umożliwiającą centrom badawczo-rozwojowym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów środków funduszu innowacyjności wykorzystanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przekazanie do funduszu lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku.

Obecne przepisy mówią, że w funduszach innowacyjności (stanowiących 20 proc. przychodów) centra badawczo-rozwojowe gromadzą pieniądze na pokrycie kosztów prowadzenia badań i prac rozwojowych oraz kosztów związanych z uzyskaniem patentu na wynalazek. Jednak środki z funduszu niewykorzystane w danym roku podatkowym zalicza się do przychodów.

Z kolei zmiana dotycząca ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ma dać podatnikom osiągającym przychody z wynajmu np. mieszkania więcej czasu na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania.

Według aktualnych przepisów, podatnik, który w ciągu roku zaczyna uzyskiwać przychody z najmu, wynajmu lub dzierżawy musi złożyć odpowiednią deklarację najpóźniej na dzień przed uzyskaniem pierwszego przychodu z najmu. Oznacza to, że osoba taka nie może w momencie podpisywania umowy najmu przyjąć żadnych pieniędzy (np. tytułem zaliczki, czynszu za pierwszy miesiąc itp.), ponieważ w takiej sytuacji straci prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku uzyskiwania takich przychodów.

Zdaniem komisji "Przyjazne Państwo", która zaproponowała zmianę, podatnicy często nie znają tych zasad i wielu z nich dopiero w urzędzie skarbowym, już po podpisaniu umowy, dowiaduje się, że nie przysługuje im prawo do wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania w pierwszym roku wynajmowania mieszkania.

Zgodnie z propozycjami komisji deklaracje będzie można złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Orzechowski poinformował, że komisja finansów opowiedziała się za wprowadzeniem poprawek do projektów. Chodzi o przepisy przejściowe i zmiany dotyczące terminu wejścia w życie nowelizacji. Pierwotnie miały one zacząć obowiązywać 1 stycznia 2009 r., ale komisja zaproponowała, by weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Natomiast nowelizacja ws. firm innowacyjnych miałaby dotyczyć dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2010 r.