"Konstytucja dla biznesu" ma ustanowić podstawowe zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz usprawnić relacje z urzędami, zastępując obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej nowym aktem prawnym prawa gospodarczego.

Informację na temat planowanych rozwiązań przedstawić ma wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Zapowiadając w ubiegłym tygodniu przedstawienie "Konstytucji dla Biznesu", Morawiecki podkreślał, że będzie to pakiet ustaw, którego rdzeniem będzie nowa, prowolnościowa ustawa określająca zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Oprócz Konstytucji, resort rozwoju przygotowuje pakiet stu usprawnień dla firm. W ubiegłym tygodniu rząd - przyjmując projekt zmian w 18 ustawach, zmierzający do poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców - zaakceptował pierwsze 33 ułatwienia z pakietu #100zmianDlaFirm. Głównym celem proponowanych zmian jest uproszczenie i poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Na wtorkowym posiedzeniu ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, który nakłada na niektóre firmy obowiązek raportowania niefinansowego, czyli ujawniania informacji niefinansowych w ramach sprawozdania z działalności. Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikają z unijnej dyrektywy z października 2014 r., której termin wdrożenia upływa 6 grudnia.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości napisano, że przewidziane dyrektywą zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu wymogu ujawniania w sprawozdaniu minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - raporty CSR, czyli corporate social responsibility).

Spółkom nie zostaną narzucone zasady raportowania (dyrektywa zostawia im pełną swobodę wyboru), dlatego mogą stosować wybrane przez siebie standardy (np. własne lub międzynarodowe). Firmy objęte nowymi przepisami będą miały obowiązek zastosowania zasady "stosuj lub wyjaśnij" (comply or explain) tj. w przypadku, gdy dana jednostka nie prowadzi polityki w zakresie jednej lub kilku powyższych kwestii, będzie miała ona obowiązek ujawnić ten fakt wraz z podaniem przyczyn.

Nowe przepisy będą stosowane od 1 stycznia 2017 r., czyli pierwsze obowiązkowe ujawnienie informacji niefinansowych nastąpi w 2018 r. - informowali wcześniej przedstawiciele rządu.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji m.in. Kodeksu postępowania cywilnego. Ma na celu zapewnienie skutecznego wykonywania unijnego rozporządzenia z maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.

Zgodnie z rozporządzeniem wierzyciel będzie miał możliwość uzyskania zabezpieczenia jego wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika na tych samych warunkach niezależnie od państwa, w którym rachunek jest prowadzony. Natomiast wykonanie takiego zabezpieczenia - nakazu odbywać się będzie na zasadach przyjętych w danym państwie członkowskim dla analogicznych środków (w Polsce jest to zajęcie rachunku bankowego) ze zmianami wynikającymi z rozporządzenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE weszło w życie w lipcu 2014 r. i ma być stosowane od 18 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 50, który jest już stosowany od 18 lipca 2016 r., a dotyczy notyfikacji Komisji Europejskiej przepisów prawa krajowego wykonujących rozporządzenie. Mimo że rozporządzenia Unii Europejskiej co do zasady stosuje się bezpośrednio w państwach członkowskich, to jednak zachodzi konieczność zmiany niektórych przepisów prawa polskiego i wprowadzenia nowych regulacji, bez czego prawidłowe wykonywanie rozporządzenia nie byłoby możliwe.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o nasiennictwie, który wdraża przepisy unijnych dyrektyw z 2014 r. Chodzi o dyrektywy: w sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców; ws. rejestracji dostawców i odmian oraz ws. wspólnego wykazu odmian; ws. wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych. Przepisy te mają być stosowane przez państwa członkowskie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Projekt umożliwi wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Dodatkowo ustawodawca proponuje wprowadzenie przepisów umożliwiających łatwiejsze wpisywanie do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.