Za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy głosowało 29 posłów, przeciw było 385, a od głosu wstrzymało się 2 parlamentarzystów.

"Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował projekt ustawy do komisji rolnictwa i rozwoju wsi w celu rozpatrzenia" - tłumaczył w piątek podczas prac nad regulacją marszałek Marek Kuchciński. Komisja ma przedstawić sprawozdanie ws. projektu do 7 maja 2019 r.

Projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ma kompleksowo regulować kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.

W projektowanych przepisach, które przygotował resort rolnictwa, przewidziano rozwiązania, które mają zapewnić "prawidłowe stosowanie unijnego rozporządzenia (2016/1012) w sprawie hodowli zwierząt".

"Nowe rozwiązania przewidują w odniesieniu do zwierząt gatunków takich jak: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate - wyeliminowanie przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych" - wyjaśniono w komunikacie po przyjęciu noweli projektu przez rząd.

Projekt wskazuje organy i instytucje, którym w Polsce przysługiwać będą uprawnienia i kompetencje, m.in. dotyczące nadzoru i kontroli. Minister rolnictwa będzie mógł np. uznawać organizacje hodowców lub inne podmioty, które ubiegają się o prowadzenie ksiąg hodowlanych dla bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych oraz rejestrów hodowlanych świń - za związki hodowców i przedsiębiorstwa hodowlane, a kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.

Zgodnie z postulatami hodowców alpak i jedwabników morwowych, rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o te zwierzęta, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich.

Nowe przepisy przewidują możliwość udzielania pomocy państwa na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz oceny wartości użytkowej i genetycznej zwierząt gospodarskich, zgodnie z prawem europejskim dotyczącym pomocy państwa w rolnictwie.

Projektowana nowela ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że przestanie obowiązywać ustawa z 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.