Dzięki połączeniu technologii Google - chmury obliczeniowej, obrazów satelitarnych i sztucznej inteligencji, Unilever będzie mógł zbudować przekrojowy obraz lasów, cykli wodnych i bioróżnorodności ekosystemów na styku jego łańcuchów dostaw. Umożliwi to podniesienie wymagań dla dostawców dotyczących wpływu ich działalności na środowisko oraz pomoże w osiągnięciu celu Unilever, jakim jest eliminacja problemu wylesiania oraz regeneracja środowiska naturalnego.

Google Cloud i Unilever będą współpracować z wieloma partnerami technologicznymi w celu zbudowania scentralizowanego systemu zarządzania i monitorowania. Zapewni to pełniejszy obraz ekosystemów związanych z łańcuchem dostaw firmy i stworzy lepszy mechanizm wykrywania miejsc dotkniętych problemem wylesiania, a także identyfikowania szczególnie zagrożonych terenów leśnych, wymagających natychmiastowej ochrony.

Unilever, który jest właścicielem ponad 400 marek i którego produkty są używane codziennie przez 2,5 mld ludzi na świecie, uczynił zrównoważony rozwój nieodłączną częścią swojej działalności. Inicjatywa firmy w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia, która początkowo koncentrowała się na zrównoważonym pozyskiwaniu oleju palmowego, zostanie w przyszłości rozszerzona na inne towary, bezpośrednio wspierając obecną współpracę Unilever z innymi partnerami technologicznymi w celu osiągnięcia do 2023 r. łańcucha dostaw bez wpływu na wylesianie.


Platforma geoprzestrzenna Google Cloud, w tym Google Earth Engine, Google Cloud Storage i Big Query, łączy w sobie dokładne obrazy satelitarne z możliwością przechowywania i analizowania dużych ilości złożonych danych. Unilever będzie korzystać z tej platformy, aby sprawdzać wpływ pozyskiwania towarów na środowisko i funkcjonowanie lokalnych społeczności, co pozwoli firmie i jej dostawcom podjąć działania tam, gdzie będzie to potrzebne. 


Upraszczanie skomplikowanych baz danych jest niezbędne do zapewnienia transparentności wpływu łańcuchów dostaw na środowisko i ułatwienia współpracy pomiędzy partnerami publicznymi i prywatnymi. Obecnie Google Earth Engine jest wykorzystywany do analiz obrazów satelitarnych globu przez instytucje publiczne, organizacje społeczne i jednostki naukowe. Pierwsze zastosowanie komercyjne tego narzędzia przez Unilever pozwoli na innowacyjne wykorzystanie tej technologii przez kolejne przedsiębiorstwa zajmujące się dostawami towarów. 

- Współpraca z Google Cloud przeniesie nas na wyższy poziom jeżeli chodzi o zrównoważone dostawy towarów - powiedział Dave Ingram, Unilever’s Chief Procurement Officer. - Będziemy teraz mogli przetwarzać i wykorzystywać złożone zestawy danych w sposób znacznie bardziej zaawansowany niż dotąd. Połączenie tego z naszymi informacjami handlowymi dotyczącymi źródeł zaopatrzenia będzie stanowić istotną zmianę w zakresie przejrzystości i odpowiedzialnego działania, co jest kluczowe dla lepszej ochrony i regeneracji przyrody.


- W Google staramy się wbudować zrównoważony rozwój we wszystko, co robimy. Firma Unilever od wielu lat jest liderem w branży w zakresie ochrony środowiska i cieszymy się, że możemy razem działać na tym polu - powiedział Rob Enslin, dyrektor biznesowy Google Cloud. - Wspólnie pokazujemy, jak technologia może być potężnym narzędziem wspomagającym firmy, które chcą chronić  zasoby Ziemi. Osiągnięcie znaczących zmian będzie wymagało wspólnego działania, a my zobowiązujemy się zrobić to, co do nas należy.