Całkowita wartość brutto umowy podpisanej przez konsorcjum wynosi 96.482.700,60 zł brutto.
 
Umowa została zawarta zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Autobusy będące przedmiotem umowy będą dostarczane przez wykonawcę w partiach w drugiej połowie 2018 r.
 
Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy przez wykonawcę są dwie gwarancje ubezpieczeniowe, udzielone na zlecenie konsorcjum Ursus Bus na łączną kwotę równą 10% wartości umowy. zabezpieczenia odpowiadają warunkom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i umowie. Dodatkowo - wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, dedykowaną wyłącznie dla realizacji Umowy. Podmiotami Ubezpieczonymi są Wykonawca (wszyscy konsorcjanci) oraz Zamawiający. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia do łącznej kwoty wynosi 15 000 000,00 PLN.
 
Umowa (§12) zawiera postanowienia dotyczące kar umownych. Wykonawca m.in. zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie w części od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20 % ceny należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje zamawiający. Ponadto, wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną za każdy dzień zwłoki w dostawie któregokolwiek z pojazdów lub stanowisk diagnostycznych, jak też za każdy dzień zwłoki w wykonania szkoleń objętych przedmiotem umowy lub usunięcia wad/usterek.
 
Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie w całości od umowy przez wykonawcę z przyczyn zawinionych przez zamawiającego - w wysokości 20 % Ceny Łącznej oraz za odstąpienie w części od umowy przez wykonawcę z przyczyn zawinionych przez zamawiającego - w wysokości 20 % ceny należnej za zobowiązanie, od którego odstępuje wykonawca.
 
Zgodnie z postanowieniami umowy, każda ze stron może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego kary umowne.