W czerwcu rząd zaproponował podniesienie minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. do 2080 zł - czyli o 80 zł, a minimalnej stawki godzinowej z 13 do 13,50 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało w czasie konsultacji społecznych, aby minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Związkowcy z OPZZ i FZZ chcieli, by było to ok. 2220 zł. Z kolei pracodawcy w Radzie Dialogu Społecznego proponowali, by płaca minimalna wzrosła jedynie o ustawowy wskaźnik - do 2050 zł.

Według MRPiPS projekt rozporządzenia ws. podniesienia minimalnego wynagrodzenia jest umiarkowaną propozycją. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zwróciła uwagę, że ministerstwo przygotowując przepisy w tej sprawie, wzięło pod uwagę dobrą sytuację gospodarczą w kraju.

MRPiPS szacuje, że podwyższenie wysokości minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2100 zł spowoduje wzrost wydatków budżetu państwa w 2018 r. o około 164,2 mln zł w skali roku. Według GUS, liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości obowiązującej w 2017 r. płacy minimalnej wynosi ok. 1,4 mln.

Rząd zajmie się również projektem ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE), w wyniku której ma powstać telekomunikacyjna sieć łącząca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Zapewni ona powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu. Podstawowy standard usługi, czyli zapewnienie transmisji danych o przepustowości wynoszącej do l00 Mb/s będzie nieodpłatny.

OSE będzie tworzona w ciągu najbliższych trzech lat. Docelowo w tym czasie do sieci podłączonych zostanie około 28 tys. szkół w około 19,5 tys. lokalizacji.

Celem jest modernizacja polskiej szkoły i zapewnienie dostępu do usług cyfrowych na równym poziomie wszystkim placówkom w Polsce niezależnie od ich lokalizacji. OSE będzie siecią wirtualną, opartą na istniejącej lub planowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej będącej własnością operatorów telekomunikacyjnych lub jednostek samorządu terytorialnego.

Rząd zajmie się też projektem MEN, który przewiduje uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z projektem szkoły będą mogły dotacje podręcznikowe rozliczać łącznie, a nie osobno dla każdej klasy, dzięki czemu dyrektor szkoły będzie mógł dokonać przesunięć środków finansowych pomiędzy poszczególnymi klasami.

Planowane zmiany zakładają także zróżnicowanie wysokości wkładu własnego gmin ponoszonego przy finansowaniu świadczeń pomocy socjalnej. Do tej pory gminy niezamożne musiały mieć taki sam wkład, jak gminy zamożne (20 proc.)

W projekcie znalazły się też propozycje zmian w Karcie Nauczyciela, zgodnie z którymi wydłużona zostanie ścieżka awansu zawodowego z 10 do 15 lat. Wprowadzony zostanie też nowy dodatek w wysokości 16 proc. kwoty bazowej (określanej w ustawie budżetowej) dla wyróżniających się nauczycieli dyplomowanych z co najmniej 3-letnim okresem pracy od momentu nadania stopnia dyplomowanego.

Projekt przewiduje też zmianę terminu wypłacania wynagrodzeń nauczycielom. MEN chce, by w przyszłości całość wynagrodzenia była wypłacana z dołu, czyli w ostatnim dniu miesiąca. Ponadto zgodnie z projektem zlikwidowane ma zostać stanowisko asystenta nauczyciela, wprowadzone wcześniej wraz z obniżaniem wieku rozpoczynania nauki z 7 do 6 lat.

Ministrowie omówią także projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Fiskus będzie mógł udzielać kontrahentom podatników niektórych informacji o nich i nie będzie to naruszeniem tajemnicy skarbowej.

Zgodnie z projektem dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być dokumenty zgromadzone w ramach działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiana ta ma wyeliminować - czytamy w uzasadnieniu - wątpliwości i możliwość negowania przez podatników wykorzystania przez organy skarbowe dokumentów zgromadzonych w ramach czynności analitycznych.

Przygotowane przez resort finansów zmiany umożliwiają też udzielenie kontrahentowi - na jego wniosek - niektórych informacji o podatniku. Informacje te nie będą objęte tajemnicą skarbową. Chodzi o informacje o niezłożeniu przez podatnika deklaracji podatkowej; nieujęciu w niej istotnych informacji, niedokonaniu zapłaty podatku. Udzielenie tego typu informacji będzie wymagało zaświadczenia wydawanego po zapłaceniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Projekt reguluje tryb udzielania tego typu informacji. W uzasadnieniu do projektu napisano, że o stosowne zaświadczenie będzie się mógł starać każdy, kto jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą i spełnia określone warunki. Wydanie zaświadczenia ma podlegać opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Rząd zajmie się również projektem ustawy o nadzwyczajnym sposobie wydatkowania środków w służbie zdrowia, tzw. specustawą. Jego celem jest zapewnienie poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności do tych świadczeń, które w ocenie społecznej są przedmiotem długiego oczekiwania lub też są najbardziej pożądane.

Projekt przewiduje zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. diagnostyki obrazowej w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Resort zdrowia proponuje również zwiększenie środków na: zakup sprzętu i aparatury (w tym w szczególności wykorzystywanych m.in. w onkologii, pediatrii, chirurgii ), doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zakup pojazdów, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii (dentobusów).

Ministrowie omówią także przygotowany przez resort cyfryzacji dokument "Międzynarodowa Aktywność Polski w Obszarze Cyfrowym".