Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych ponad 1,35 mln wniosków o płatności bezpośrednie, 724,2 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, ponad 23 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowiskowego", ponad 94 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok można składać osobiście w swoim biurze powiatowym ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową - wówczas o terminie złożenia decyduje data nadania widniejąca na stemplu pocztowym, a także dostarczyć za pośrednictwem Internetu.

ARiMR przypomina, że zmiany do złożonego już wniosku można, bez żadnych sankcji finansowych, dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, w zakresie powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane we wniosku.