Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili na początku sierpnia br. kontrolę, w ramach której m.in. sprawdzili wszystkie pozwolenia, sposób działania firmy oraz dokonali poboru próbek w dniach 2. i 3. sierpnia 2022 r. z wylotów kanalizacji Jack-Pol.

WIOŚ: Firma Jack-Pol nie zanieczyszcza Odry

O wynikach badań WIOŚ informuje w protokole pokontrolnym, w którym czytamy: - „W wyniku analizy wody pobranej z Kanału Odry powyżej i poniżej wylotu z oczyszczalni Jack-Pol sp. z o.o. oraz ścieków pobranych z tego wylotu wykluczyły Jack-Pol sp. z o.o. jako sprawcę zanieczyszczenia powodującego śnięcie ryb. Parametry zanieczyszczeń były znacznie wyższe na początku kanału (jeszcze przed wylotem Jack-Pol) niż za śluzą. Ponadto, parametry zrzucanych ścieków były znacznie niższe niż wody w Kanale. Przykładowo, w dniu 02,08.22 PEW (przewodność) przed zrzutem ścieków i przed śluzą była 2180 uS/cm, z wylotów nowobudowanej oczyszczalni (wody z odwodnienia wykopów) oraz wód deszczowych – 1400-1500 uS/cm, natomiast za śluzą w kanale 1760 us/CM (spadek parametrów). Chlorki powyżej śluzy i wylotów Jack-Pol – 617 mg/l, poniżej śluzy – 439 mg/l, z wylotów Jack-Pol 200-300 mg/l.”

Z protokołu WIOŚ oraz wyników badań wynika, że Jack-Pol nie zanieczyszcza Odry, ani nie przyczynił się do katastrofy ekologicznej na rzece.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu 2. i 3. sierpnia 2022 r. przeprowadzili działania w trybie art. 10b ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska  na terenie Jack-Pol Sp. z o.o. w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku, określonego w art. 182 paragraf 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. pozycja 1138) oraz wykroczenia, o którym mowa w art. 476 ust. 1 Ustawy  z dnia 20.07.2017 r. Prawo Wodne – Kto bez wymaganej zgody wodnoprawnej albo z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym korzysta z wód lub wykonuje urządzenia wodne albo inne czynności wymagające pozwolenia wodnoprawnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.