Spółka Makarony Polskie SA informuje, iż w dniu 31 marca 2017 roku zawarta została w trybie korespondencyjnym, z Zarządem Województwa Podkarpackiego, Umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie żywności funkcjonalnej w firmie Makarony Polskie SA", realizowanego w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Spółka informowała wcześniej o zakwalifikowaniu jej wniosku na listę projektów wybranych do dofinansowania raportem bieżącym numer 29/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 
Przedmiotem zawartej umowy dotacyjnej jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przy współpracy z jednostką naukową, polegających na opracowaniu innowacyjnych receptur produktów przy wykorzystaniu surowców nie stosowanych standardowo w branży makaronowej. Głównym celem projektu jest ekspansja spółki Makarony Polskie SA na rynku żywności funkcjonalnej.
 
Projekt będzie realizowany w okresie do czerwca 2018 roku. W ramach projektu Spółka planuje zakup środków trwałych. Aktywem o znaczącej wartości nabywanym w ramach projektu będzie nowoczesna linia do produkcji makaronu.
 
Całkowity koszt projektu wynosi 12,3 mln zł. Całkowita maksymalna kwota wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wynosi 10,0 mln zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę 5,5 mln zł.
 
Warunki umowy są zgodne z powszechnie stosowanymi dla tego typu umów. Zabezpieczeniem prawidłowej realizacji umowy jest wstawiony przez Spółkę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.