Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania wykorzystania energii odnawialnych nakłada na Polskę obowiązek opracowania do 30 czerwca 2010 r. krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (National Renewable Energy Action Plan). Dokument zawierać ma szczegółowe informacje dotyczące planowanej strategii realizacji rozwoju biopaliw do 2020 r. z uwzględnieniem środków i narzędzi służących spełnieniu wymagań w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw (m.in. ochrona klimatu z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz ochrona środowiska), a także mechanizmów (prawnych, finansowych, itp.) umożliwiających uzyskanie i weryfikację tych kryteriów. Zapisy opracowanego kierunku rozwoju sektora muszą znaleźć odzwierciedlenie w prawodawstwie krajowym do 5 grudnia 2010 roku.

Wdrożenie wynikającego z dyrektywy systemu certyfikacji będzie sprzyjało preferowaniu surowców i biopaliw wytworzonych w kraju. Dla porównania, po wdrożeniu obowiązku certyfikacji w prawodawstwie niemieckim - według opinii przedstawiciela niemieckiej organizacji branżowej UFOP N. Heima prelegenta na VIII Forum Producentów Rzepaku - spodziewany jest wzrost wykorzystania potencjału miejscowej produkcji rzepaku i przetwórstwa już w bieżącym roku.