Gleba jest wartościowym zasobem, z którego korzystają rolnicy i właściciele lasów oraz kluczowym czynnikiem produkcji. Dlatego jej ochrona i zrównoważone wykorzystanie są tak ważne. Rolnicy wkładają wiele wysiłku w zapobieganie degradacji gleb wynikającej z erozji, zagęszczenia, czy spadku zawartości materii organicznej", powiedział Sekretarz Generalny Copa-Cogeca Pekka Pesonen.

Nowe sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczą politycznych i naukowych aspektów europejskich gleb. Sekretarz Generalny zwrócił uwagę, że o ochronę gleb zadbano juz w czasie reformy WPR z 2003, kiedy to płatności bezpośrednie dla rolników zostały uzależnione od utrzymania dobrych warunków glebowych oraz dobrych warunków rolno-środowiskowych, tzw. zasad wzajemnej zgodności.

Wymagania te zostały jeszcze bardziej zaostrzone w propozycjach Komisji dotyczących WPR po 2013 roku. Cieszę się, że to nowe sprawozdanie bierze to pod uwagę, dodał. Ze względu na fakt, że gleba jest bardzo wartościowym aktywem dla rolników, którzy zarządzają połową gruntów w UE, Copa-Cogeca również popiera wiele zasad i aspektów Tematycznej Strategii Ochrony Gleby UE. Z drugiej strony Copa-Cogeca twierdzi, że dyrektywa glebowa przyniosłaby więcej obciążeń administracyjnych niż korzyści . UE już wdrożyła zarówno ramowe przepisy w zakresie środowiska naturalnego (m. in. wody, powietrza, natury i bioróżnorodności ), jak i WPR, gdzie znajdują się instrumenty ochrony gleby.


Pekka Pesonen ostrzegał jednak przed niektórymi aspektami sprawozdania, a mianowicie powiedział "Komisja również zaproponuje rozliczanie użytkowania gruntów i użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF) w ramach unijnych zobowiązań wobec zmian klimatu na rok 2020." Copa-Cogeca zaleca przeprowadzenie dalszych analiz konsekwencji uwzględnienia LULUCF w zobowiązaniach UE i podkreśla, że metody rozliczania i reguły w zakresie monitoringu, deklaracji oraz weryfikacji muszą zostać wyjaśnione przed podjęciem decyzji odnośnie ujęcia LULUCF w zobowiązaniach UE.