Spółka Makarony Polskie SA poinformowała, że w dniu 31 lipca 2018 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie przesłane przez Krzysztofa Moskę dot. zwiększenia stanu posiadania akcji Makarony Polskie SA.
 
Krzysztof Moska poinformował, iż w wyniku zawarcia w dniu 27 lipca 2018 roku transakcji nabycia 232 893 sztuk akcji Makarony Polskie SA, w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przez niego udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 
Przed zmianą stanu posiadania Krzysztof Moska posiadał 348 076 akcji Spółki, stanowiących 3,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,76% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. uprawniających do wykonywania 348 076 głosów z akcji Spółki.
 
Po Zmianie Stanu Posiadania Pan Krzysztof Moska posiada łącznie 580 969 akcji Spółki, stanowiących 6,28% kapitału zakładowego Spółki oraz 6,28% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 580 969 głosów z akcji Spółki.