Rośliny w stan zimowego spoczynku (jesienią 2014 r.) weszły na ogół prawidłowo wyrośnięte, jednak niezbyt dobrze rozkrzewione. Warunki agrometeorologiczne w zimie i na przedwiośniu nie spowodowały większych strat w uprawach ozimych.

Według oceny rzeczoznawców wojewódzkich GUS, w kraju do zaorania zakwalifikowano tylko ok. 0,4 proc. rzepaku i rzepiku ozimego (przy czym powierzchnię pod zbiory 2015 r. obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS oszacował na ponad 0,8 mln ha). Największe straty w powierzchni, sięgające około 2 proc. powierzchni plantacji, odnotowano w województwach: mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Warto dodać, że przed rokiem do zaorania zakwalifikowano 0,5 proc. powierzchni zasiewów rzepaku, a przed dwoma laty 2 proc.

Decydujący wpływ na plonowanie plantacji, zarówno upraw ozimych, jak i jarych, będą miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji, a szczególnie uzupełnienia niedoboru wilgoci w glebie występującego lokalnie na glebach przepuszczalnych. Z cyfrowej analizy zdjęć satelitarnych stanu rozwoju upraw, wykonanej w Instytucie Geodezji i Kartografii przez Zakład Teledetekcji wynika, że w II dekadzie kwietnia 2015 r. w porównaniu do wskaźnika zieleni z tej samej dekady roku poprzedniego stan rozwoju upraw w województwach lubuskim i zachodniopomorskim był lepszy, w województwach lubelskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim był podobny, natomiast w pozostałych województwach był gorszy, przy czym najgorszy w województwach dolnośląskim i śląskim.