Takie wnioski płyną z analizy najnowszej projekcji długoterminowej Komisji Europejskiej (KE) na lata 2012-22. Według autorów produkcja zbóż w UE-27 w 2022 r. ma wynieść 309 mln t, czyli będzie niespełna o 10 proc. wyższa niż przeciętnie w latach 2010-12. Zbiory w krajach członkowskich, które dołączyły do UE w latach 2004 i 2007 (UE-12), wyniosą 94 mln t, a w pozostałych krajach członkowskich (UE-15) 215 mln t. Ilości te w przypadku pierwszej grupy krajów oznaczają wzrost o 19 proc., a w przypadku drugiej o 6 proc.

Kraje UE-12 jako grupa uzyskają dużą nadwyżkę produkcji nad konsumpcją. Wg danych KE w latach 2010-12 kraje te osiągały łącznie zbiory średnio na poziomie 79 mln t. W tym samym czasie ich wewnętrzna konsumpcja wynosiła 68 mln t, czyli nadwyżka, o której mowa, wyniosła 11 mln t. Do roku 2022 różnica pomiędzy produkcją a konsumpcją ma wzrosnąć do 25 mln t. W tym nadwyżka w przypadku pszenicy zwyczajnej ma wzrosnąć do 12 mln t, a w przypadku kukurydzy do 10 mln t.

Jeśli chodzi o strukturę produkcji zbóż w krajach UE-12, to w najbliższych dziesięciu latach wzrośnie znacząco udział kukurydzy, a spadnie pozostałych gatunków zbóż. O ile przeciętnie w latach 2010-12 udział ziarna kukurydzy w całej produkcji zbóż wynosił 28 proc., to w roku 2022 ma wynosić już 34 proc. Tak szybki wzrost udziału będzie możliwy dzięki prognozowanemu wzrostowi produkcji aż o 45 proc. (+10 mln t).

Szybko ma rosnąć również produkcja pszenicy zwyczajnej - choć nie dostatecznie szybko, aby ten gatunek zbóż mógł utrzymać swój udział w całkowitej produkcji. Wzrost w omawianym okresie w krajach UE-12 ma wynieść 16 proc. (5 mln t). Gorzej przedstawiają się perspektywy produkcji jęczmienia (spadek produkcji o 0,2 proc.) oraz pozostałych zbóż (spadek o 2,3 proc.).

Jeśli chodzi o przeznaczenie ziarna, to w skali całej UE znacznie zwiększy się zużycie na cele energetyczne (w tym biopaliwa). W roku 2022 wyniesie ono 21 mln t i będzie o 117 proc. wyższe niż przeciętnie w latach 2010-12, kiedy wynosiło 10 mln t. Szczególnie duży wzrost będzie notowany w przypadku zużycia kukurydzy (+206 proc.), co spowoduje, że udział tego ziarna w wykorzystaniu zbóż na cele energetyczne wzrośnie z obecnych 34 proc. do 48 proc.

Dużo wolniej zwiększać się będzie zużycie ziarna na cele konsumpcyjne i przemysłowe inne niż energetyczne (wzrost o 6 proc.) oraz cele paszowe (wzrost o 3 proc.). W 2022 r. 35 proc. zbóż będzie przeznaczane na cele konsumpcyjne, 57 proc. na pasze, a 7 proc. na cele energetyczne. Niemniej jednak wg prognozy KE, zużycie na cele energetyczne będzie odpowiedzialne za ponad połowę całkowitego wzrostu zużycia zbóż w UE w najbliższych dziesięciu latach.